Филтрирай резултатите
1-10 от 369
21 стр.

Бутални ротационни помпи

Ротационните бутални помпи са многоцилиндрови и имат повече бутала. Всяко бутало извършва освен праволинейно-възвратно движение, още едно допълнително движение - ротация....
10 стр.

История на електронноизчислителната техника

Материала обхваща пионерството в електронноизчислителната техника, минавайки през еволюционното стъпало на развитие на изчислителните машини, до наши дни и разглеждането на съвременните компютри...
57 стр.

Проектиране на робастни системи с дискретни регулатори

Основните показатели, които определят качеството на една система за автоматично регулиране, са нейната статична и динамична точност. Известни са множество методи за оптимизация на параметрите на типови регулатори...
30 стр.

История на електронноизчислителната техника

Кратка разходка през периода на бум на човешкия гений, новаторство и изобретения, стигайки до днешни дни и визуализирането на днешните компютри, устройството им интегрирането им в бита и ежедневието на модерния човек!...
10 стр.

Изследване на микропроцесорни регулатори

Целта на упражнението е запознаване с функционалната структура, основните линейни закони за регулиране и снемане на преходните характеристики на различни типови микропроцесорни регулатори...
61 стр.

Управление на честотен преобразувател

В етапите на непрекъснатото автоматизиране и управление на производството, в наши дни задължително се явява внедряването и усъвършенстването на все по икономични и енергийно ефективни средства, като разглеждания непосредствен преобразувател на честота...
3 стр.

Тактилни матрици

Видове. Основни характеристики. Конструкции на тактилните матрици...
6 стр.

Основи на проектирането на ИПС

Създаването и внедряването в производство на нови изделия, отговарящи на изискванията на пазара е възможно при наличие на високопроизводително и гъвкаво автоматизирано оборудване...
8 стр.

Технологичен контрол при производство на кефир

Изграждане на система за контрол и архивиране при производство на кефир...
15 стр.

Теория на управлението - 2

Да се намери описанието на отворената система. Да се построят и анализират времевите и честотни характеристики на тази система...