Общи условия

І. Опредления.

В настоящите общи условия изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

1. materiali.org е виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да предоставя информация на своите потребители в различни сфери на обществения живот, като същия има за цел развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност на български и чуждестранни потребители на територията на Република България, и навсякъде където има достъп до същия; разширяване на знанията на потребителите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата; възпитаване и утвърждаване на българското самосъзнание, както и осигуряване на достъп до информация, като основно право на личността, като също така цялата концепция на сайта е с учебна цел и се използва в хипотезата на чл.24, ал.1, т.2 и 3 от Закона за авторските и сродните му права, както и посредством Брайлов шрифт или друг аналогичен метод, с цел възприемането на информационния ресурс от незрящи, като сайта осъществява ролята на електронна библиотека (читалище), като за краткост същия ще бъде наричан навсякъде в настоящите общи условия „сайта“ или „сайтът“

2. ТИГС ЕООД с ЕИК 206244006, което е собственик на сайта, и което отговаря пред своите кредитори до размера на регистрирания капитал, като за краткост същото ще бъде наричано навсякъде в настоящите общи условия „Доставчик“ или „Доставчикът“.

3. Ползвателите на сайта са физически и/или юридически лица, които ползват свободно представените (но не всички) през web браузър информационни ресурси/данни на сайта. Същите са представителите на информационното общество, съгласно действащото българското законодателство. За краткост в настоящите общи условия същите се наричат „Потребители“ или „Потребителите“. „Потребителите” писмено гарантират с подписването на настоящите общи условия, че върху предоставеното от тях съдържание те притежават съответните авторски права в хипотезата на чл.3 от Закона за авторското право и сродните му права или лицензионни такива.

4. „електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

5. IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя по начин, който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.

6. „Електронна препратка“ или само „препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

7. „Злоупотреби“ или „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката, българското законодателство, настоящите общи условия и/или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, т.нар. непоискани търговски съобщения съгласно Закона за електронната търговия (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, използване на голям брой материали от сайта, по начин по който може да се предположи, че използването на същите не е с учебна цел в хипотезата на чл.24 от ЗАПСП и извън целите на сайта от даден потребител с търговска цел и/или друга цел и което ползване включва предоставянето, копирането и възпроизвеждането на съдържанието им към други сайтове и източници, както и извършване на каквито и да е било правни действия, насочени към нарушаване на интелектуална собственост, авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипи или друг вид авторски изображения, както и всякакви други умишлени деяния, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

8. „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

9. „Уебсайт“ е обособеното място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

10. „Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

11. „Паролата“ представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име или имейл адреса служи за достъп до потребителския профил на регистрираните потребители в сайта.

12. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

13. „Материал“ представлява всеки обект на авторското право в контекста на чл.3 от ЗАПСП, както и всяка информация, под формата на писмен текст, картина, аудио или видео материал, която може да бъде възпроизвеждана и предлагана по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от потребител или служител на materiali.org.

14. „База данни“ представлява съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път, представляващи информационен ресурс на – materiali.org в хипотезата на чл.11 и съответно на чл.14 от ЗАПСП.

15. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

16. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

ІІ. Регистрация на потребител. Съгласие с общите условия. Сключване на договор за услуга.

1. За да използва услугите, предоставяни чрез сайта, потребителят е длъжен да попълни електронна форма за регистрация, където предоставя своите данни, за която автентичност същия гарантира, като същия се явява титуляр и автор на електронното изявление по смисъла на чл. 4 от ЗЕДЕП и при положение, че изразява воля от името на друго лице чуждо на неговата самоличност, то тогава същия договаря от чуждо име и за чужда сметка, като ще отговаря за вредите (ако има такива) като последица от действието без представителна власт. С попълването и изпращането на съгласието си, с която той изпраща едно волеизявление и изрично декларира съгласието си с настоящите Общи условия, като в момента на получаването на волеизявлението в информационната система на доставчика договора за услуга се счита за сключен. Когато потребителят е ограничено дееспособен, неговото воляизявление се формира след одобрението на същото от родител/попечител и/или други лица които го представляват, съгласно българското гражданско законодателство или законодателство на страната, чийто гражданин е същия, а когато потребителят е недееспособен, декларирането на съгласие и формирането на волеизявление се извършва директно от родител/настойник.

2. Настоящите Общи условия представляват договор за услуга, който се счита сключен и има задължителна обвързваща сила между всеки регистриран посетител на порталния сайт materiali.org и доставчика. С отварянето, разглеждането и/или използването на този сайт всеки нерегистриран посетител се счита и приема, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия както и разпоредбите на чл.93е от ЗАПСП, дотолкова доколкото това е възможно преди неговата регистрация. Договорът за услуга може (но не е задължително) да бъде съхранен от страна на доставчика, в който случай представлява електронен документ, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис.

3. Договорът за услуга има предмет за поддържане на профил с потребителско име и парола в информационния ресурс на сайта и получавате правото на достъп за определено време до свободно представените (но не всички и в цялост) през web браузър информационни ресурси/данни на сайта, поддържан от доставчика, както и предоставянето на web пространство за съхраняване на материали, собственост на потребителя и обмяната на тези материали с други потребители. В замяна на получената услуга потребителят е длъжен да допринася за целите на сайта, като се регистрира с потребителското си име и парола поне веднъж на 60 дни. При наличие на одобрен материал, предоставен от потребител, същия получава пълен достъп до информационния ресурс и базата данни на сайта за срок до 3 дни, но не по – малко от 1 ден. Предоставяните материали следва да са авторски или с уредени авторски права върху тях. Ако в материала не е посочено кой или кои са автори се презюмира, че това е лицето, което го е представило на доставчика за неизключителното право за временно и бевъзмездно ползване чрез възпроизвежданането му по безжичен път или по кабел и предоставянето на достъп на неограничен брой лица, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от потребителите включително с правото да извършва преработка по отношение на материалите в хипотезата на чл.9 от ЗАПСП за срок от 10 години, в замяна на получаването на пространство за съхранение и пълен достъп до информационния ресурс на сайта, както и възможността за обмяна на свои материали с други потребители на сайта за срок до 3 дни, но не по – малко от 1 ден, който срок започва да тече от предоставянето и одобряването на произведението. Ако никоя от страните, след изтичането на срока не възрази писмено срока се продължава за още 10 години. В настоящия случай възмездността се олицетворява с размяната на престации, а именно предоставянето на материалите, по гореуказания начин срещу ползването на информационния ресурс на сайта по определения в настоящите общи условия начини и срокове. При неуредени авторски права въпроса следва да бъде отнесен първо към лицето, което е предоставило материала за доставчика, като неговите данни ще бъдат предоставени от страна същия от електронното изявление посочено в предходната точка, съгласно правилата уредени в настоящите Общи условия. Всеки от потребителите се задължава да ползва сайта за лични и нетърговски цели и в съответствие с правилата, уредени в настоящите общи условия и българското законодателство, като при нарушение на тази клауза дължи неустойка за неизпълнение, която е уредена в настоящите общи условия на базата на чл.25 от ЗАПСП. В определени случаи и когато потребителят няма възможност да достави авторски материал и който да е одобрен от доставчика за постигането на целите на сайта, той има право да се абонира за пълен достъп до информационния ресурс. Потребителят има право да свали до 30 материала за 1 календарен ден на собствен носител и не повече от 200 материала в рамките на 1 календарен месец. Тъй като предоставянето на всички материали от информационния ресурс на доставчика е с учебна цел и както и с цел разгласяване произведения по смисъла на Закона за авторските и сродните му права, посредством Брайлов шрифт или друг аналогичен метод, с цел възприемането на информационния ресурс от незрящи, всеки потребител се ангажира в случай на възпроизвеждане на материалите, върху информационна система под негово управление да премахне същите след послужването си с тях, като това стане в подходящ срок.

3.1. Всички потребители, които предоставят материали на доставчика със самото действие по предоставянето на материалите чрез ползването на средствата за добавяне на метериал на сайта декларират и изразяват ясната и недвусмислена воля, че са пълноправни автори на материалите и при непосочване на друг автор се презюмира, че авторството принадлежи на потребителя предоставил материала. При посочване на друг автор потребителя се задължава да предостави на доставчика в електронен вид или на хартиен носител конкретния лицензионен договор и други писмени съглашения в хипотезата на чл.36 от ЗАПСП, ако има такива, които му дават правото да използва материала и да предлага същия по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до материала или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях в разумен срок, като ако това не бъде сторено се презюмира, че автор на материала е лицето, което го е предоставило на доставчика. Ако това не бъде сторено потребителя носи пълна юридическа отговорност за евентуални претенции за обезщетения, отправени към доставчика и реално платени от същия на истинския автор на произведението. В този контекст настоящият договор служи като извънсъдебно изпълнително основание в полза на доставчика, като същия си запазва правото да води срещу потребителя и съответните обратни искове. Предоставянето на материали за ползването на сайта не означава предоставянето на изключителното право на ползване върху материалите, по смисъла на Закона за авторските и сродните му права, но само уговореното в предмета на договора.

3.2. Всеки потребител, автор на материал или непотребител, но автор на материал, който се намира в информационния ресурс на сайта лично или чрез пълномощник има право да поиска писмено от доставчика да прекрати достъпа до материала от страна на потребителите на сайта. Заедно с писменото си искане същия следва да приложи всички документи, които недвусмислено доказват авторството върху материала в хипотезата на чл.3 от ЗАПСП, чийто достъп се ограничава. Доставчика е длъжен в седемдневен срок от получаването на искането на адреса си на управление, като самото получаване следва да бъде във форма, която изключва всякакво съмнение за действителното получаване на искането, и след убеждаване, че отправилият искането е действително автор на материала да ограничи достъпа до същия, като в противен случай следва да заплати дължащото се авторско възнаграждение, определено от избран от страните експерт в областта на интелектуалната собственост или съгласно разпоредбите на чл.19 от ЗАПСП.

3.3. В случай на доказани случаи на използване на голям брой материали, по начин, по който може да се предположи, че използването на същите не е с учебна цел и извън целите на сайта от даден потребител с търговска цел и/или друга цел и, което ползване включва предоставянето, копирането и възпроизвеждането на съдържанието им към други сайтове и източници, както и каквото и да е нарушение на правилата уредени в настоящите общи условия, то същият дължи неустойка за неизпълнение на договора за услуга в размер на прихода на доставчика, предоставен от счетоводната документация на същия за периода на ползването за сайта от този потребител, като тази клауза не изключва авторскоправни претенции към същия потребител, основани на императивните правни норми на чл.172а от НК и чл.94 от ЗАПСП.

3.4. В случай на нарушение и неизпълнение на задълженията, вменени на потребителите с настоящите общи условия и/или действащото българско законодателство доставчика има право, но не е длъжен да развали настоящия договор за услуга чрез едностранно писмено уведомление, изпратено до електронната поща на потребителя без да дава допълнителен срок за изпълнение.

4. Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, предоставяна от потребителите. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща описаните данни и при спазване на нормативно установения ред.

4.1. Доставчикът си запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация предоставена доброволно от потребителя без тя да е необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия.

5. При регистрацията си всеки потребител заявява електронна поща, парола и име, данните за които ще ползва за вход в сайта. Потребителят поема задължението да не предоставя електронната си поща и паролата си за ползване от трети лица, като в случай на отдаването им на трето лице, носи пълната отговорност от действията на същото, които потребителя приема да се считат като извършени от негово име и за негова сметка. Доставчикът не носи отговорност за вреди, настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

5.1. С разглеждането и/или използването на този портален сайт Потребителят изразява своето съгласие да получава в електронен вид търговски съобщения, изпратени от доставчика или упълномощени от него трети лица.

5.2 Всеки потребител може да деактивира /прекрати/ акаунта и ползването му в системата, след вход в системата, избор на меню настройки и избере опция "Деактивиране на профила".

III. Регистрация.

1. С регистрацията, представляваща едно волеизявление в електронен вид, в materiali.org потребителят сключва на договор за услуга между него и доставчика, с предмет, условия и срокове, описани подробно по–горе в настоящите общи условия. Незабавно след регистрацията си потребителят получава на посочения от него имейл адрес съобщение, което съдържа потребителското име и паролата на потребителя и което представлява потвърждение за получаването на неговото волеизявление и съгласие с настоящите общи условия.

2. Доставчикът предоставя на потребителя достъп до информационния ресурс на сайта в разумен срок след възникване на договорното задължение и при определените в настоящите общи условия, както след заплащане на цените посочени в т. 3 от настоящите общи условия, в определените случаи когато това заплащане е необходимо.

3. Изпълнението на договора се осъществява чрез генерирането и поддържането на профил с електронна поща и парола предоставяне на достъп за определено време до свободно представените (но не всички и в цялост), а при определените случаи предоставяне на пълен достъп през web браузър до информационни ресурси/данни на сайта, поддържан от доставчика, както и предоставянето на web пространство за съхраняване на материали, собственост на потребителя, след предварителното одобрение на тяхното съдържание от страна на доставчика, както и възможността от обмяната на тези материали с други потребители.

4. В случаите на платен абонамент заплащането на съответна услуга се извършва чрез използването на платежните инструменти, посочени на сайта. Плащането се счита за надлежно извършено, когато се получи потвърждение от банката на Доставчика, че съответната сума е постъпила.

IV. Приложимост. Промяна.

1. Разпоредбите на Общите условия се прилагат всички въпроси възникнали при ползването на сайта, като същите могат да се допълват от доставчика при констатирана необходимост, като на базата на същите се създават правила за ползване на определени секции от сайта. Тези нови правила се прилагат към Общите условия се прилагат субсидиарно.

2. С оглед периодичното допълване и модификациите на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с променящото се законодателство, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от доставчика без да има задължението индивидуално да уведомява отделния потребител за извършената промяна. Промяна е налице при публикуването на условията на сайта и същата влиза в сила от този момент, освен, ако не е предвидено друго, като потребителят се задължава своевременно да следи за промени в настоящите условия.

3. Потребителят може да заяви, че не приема промените в едноседмичен срок от публикуването на промените. В този случай договорът между потребителя и доставчика се прекратява с достигане на заявлението на потребителя до доставчика. В случай, че потребителят не заяви неприемане на промените в посочения срок, той се счита обвързан от тях.

V. Права и задължения на доставчика и потребителите.

1. Доставчика поема задължението да положи необходимата, съгласно обстоятелствата, грижа като осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено услугите, предоставяни чрез сайта, съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България. Доставчика има правото да одобрява материалите, които се предоставят от потребителите, но не и задължението да контролира съдържанието на материалите, публикувани в сайта. Доставчикът не отговаря за съдържанието на материали и препратки извън базата данни и информационния ресурс. Също така доставчикът не носи отговорност за достоверността на информацията, отразена във всеки материал, в базата данни на сайта, в коментарите и в други сайтове към които има препратки. Доставчика не носи отговорност и за информацията представена в рекламните материали ( рекламни карета, банери и други подобни), публикувани на сайта. Същата се носи от рекламодателя или лицата предоставили рекламните материали.

2. Доставчикът има право да прекрати достъпа на определени потребители до сайта, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин, чрез действията си, накърняват правата на дружеството или на трети лица, или в частност нарушават законите на Република България, както и в случаите на прекратяване и разваляне на договора за услуга, както е указано по–горе в настоящите Общи условия.

3. Доставчикът има право (но не и задължение) да заличи от сайта клеветнически, престъпни, нецензурни, порнографски, сексуални, неприлични и незаконни материали или информация.

4. Доставчикът има право да прекрати предоставянето на определени услуги като поема задължението да уведоми за това потребителите чрез съобщение на интернет страницата.

5. Доставчикът има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия, но не и задължението индивидуално да уведомява всички потребители за настъпилите промени. Същите ще бъдат надлежно и достъпно оповестени в съдържанието на сайта по начините и при условията подробно описани по-горе в настоящите Общи условия.

6. Доставчикът, има право да взима мерки за предотвратяване на злоупотреби и злоумишлени действия от страна на потребители, чрез ограничаването на достъпа им до сайта, развалянето на договора за услуга и претендирането на уговорената в настоящите общи условия неустойка.

7. Доставчикът има право да откаже регистрацията за ползване на сайта на определени потребители при непредоставяне на изискваните в регистрационната форма данни, както и при установяване на тяхната недееспособност, както и несъгласието им с настоящите Общи условия.

8. Доставчикът има право (но не и задължение) да запамети върху информационна система или друго крайно устройство за достъп до страницата на информация за потребителите изразяваща се в кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страница чрез интернет сървър върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за същия, като го идентифицират, а също и за проследяване на действията му.

9. Потребителите имат задължението да се запознават постоянно с Общите условия и измененията в същите, като приемането на същите,както и измененията им се извършва по описаните по – горе в настоящите общи условия начини и правила.

10. Потребителите имат право да ползват услугите, предоставяни от доставчика, при спазване на настоящите Общи условия, допълнителният към Общите условия, и специалните правила уговорени за съответните услуги, и законодателството на Република България.

11. Потребителят има право свободно и неограничено да променя предоставените при регистрацията си данни като спазва правилата, предвидени в настоящите Общи условия.

12. Потребителят е длъжен сам да си осигури необходимото му оборудване (хардуер и софтуер) за използване на услугите, предоставяни от Доставчика.

13. Потребителят се ангажира да ползва материалите, публикувани в сайта за изцяло за учебни и лични нужди и изцяло в съответствие с целите на сайта посочени в раздел първи, точка едно от настоящите Общи условия.

14. Потребителят се задължава да не публикува в сайта материали, които:
– нарушават права върху интелектуалната собственост, включително авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипове и всякакви други материали или авторски изображения по какъвто и да е начин и съответно същия декларира, че е наясно с последващата си отговорност вследствие на предостaвянето на подобни материали в хипотезата на чл.172а и чл.172б от НК и чл.94 от ЗАПСП;
– имат порнографско съдържание;
– съдържат заплахи за живота и здравето на трети лица;
– имат рекламна цел, ако преди това не е получено съгласието на доставчика;
– нарушават каквито и да било имуществени и/или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
– нарушават по какъвто и да било друг начин на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България.

15. Във връзка с ползването на предоставените от доставчика услуги, потребителят се задължава:
– да спазва разпоредбите на Общите условия и законодателството на Република България;
– да следи за нарушения от други потребители на Общите условия и законодателството на Република България и при установяване на такива да уведомява своевременно Доставчика;
– да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Доставчика, както и на трети лица чрез действията си, свързани с изпълнението на договора за услуга, ползването на сайта в съответствие настоящите общи условия;

16. Потребителят се задължава да не злоупотребява и не извършва злоумишлени действия по какъвто и да било начин, независимо дали това накърнява интересите на доставчика и дали има вредоносни последици при ползването на сайта.

17. Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни относно самоличността и правното си положение, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията, са пълни и точни, и при промяна ще ги актуализира своевременно. Доставчикът има право без предупреждение да заличава регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни, като в установени случаи има право на обезщетение за настъпили вреди вследствие на предоставянето на неверни данни.

VI. Отговорност. Ограничаване на отговорността.

1. Сайта е предоставящ обмен на материали между потребителите и базата данни, до която дава достъп в съответствие с правилата, уговорени в настоящите Общи условия, като доставчика се грижи, но не носи отговорност за съдържанието на публикуваните материали, както и за истинността и актуалността им и като цяло доставчика не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на потребителите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност. В случай, че потребител на сайта претърпи вреди в резултат на невярна информация и/или неактуалност на даден материал, с източник от сайта, доставчика не носи каквато и да е отговорност.

2. Всякакви мненията и оценки относно учителите и училищата в България, както и по отношение на всички физически и юридически лица публикувани в сайта, изхождат от конкретен потребител, и в случай на невъзможност за установяване на неговата самоличност, както и при всички други случаи, доставчика не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на дадените оценки и от съдържанието на мненията. В случай, че дадено лице е засегнато от дадена му оценка или от публикувано за него мнение, както и материал за него отговорността за това следва да се понесе от лицето, дало оценката или публикувало мнението.

3. Ако недобросъвестни действия от страна на потребител на сайта доведат доставчика до претърпяване на вреди, потребителят е длъжен да обезщети дружеството за всички претърпени преки и непосредствени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, съдебно деловодни разноски и др., адвокатски хонорари и други. Потребителят е длъжен да обезщети доставчикът и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които той е предоставил за ползване имейл, използван за регистрацията, пароли и изобщо част или всички данни предоставени, при неговата регистрация.

4. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на информация, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните чрез сайта услуги.

5. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани, възпроизвеждани или станали достъпни чрез сайта.

6. Доставчикът не носи отговорност за прекратяване достъпа до сайта и/или на услугите и/или за предоставянето им с влошено качество, вследствие на извършвани тестове от страна на доставчика с цел проверка на оборудване, мрежи и други.

7. Доставчикът не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях, и услугите, предоставяни чрез сайта.

8. Доставчикът не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т. н.

9. Доставчикът има право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.

10. Доставчикът следва да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. Доставчикът се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това, или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи.

11. Потребителят може да прекрати договор, описан в Общите условия, с едноседмично писмено или електронно предизвестие. В този случай предоставените материали от конкретния потребител остават на разположение на доставчика и на потребителите, при посочените в настоящите Общи условия правила за периода, уговорен в договора за услуга. В известието задължително трябва да са включени достатъчно данни за да се направи недвусмислен извод, че изхождат от съответния потребител и отговарящи на посочените в регистрацията на потребителя данни. Известията могат да бъдат изпращани на горепосочения адрес или на имейл [email protected]

12. В случаи на неизпълнение на задължения и/или наличието на злоупотреба от страна на потребителите вменени им с настоящите условия и/или нарушаване на настоящите общи условия, както и българското законодателство доставчикът има право да развали договора без предизвестие, като в този случай ще се дължат уговорените в настоящия договор неустойки и обезщетения. В случая ще се прилагат правилата за договори с периодично изпълнение.

13. Настоящият договор прекратява действието си автоматично при прекратяване на дейността на доставчика ТИГС ЕООД с ЕИК 206244006 и при спиране на поддръжката на сайта materiali.org от дружеството, както и по взаимно съгласие на страните по същия.

VII. Други условия.

1. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора за услуга и/или настоящите Общи условия между страните по тях или отнасящи се до тях, включително спорове, породени и/или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение, разваляне прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия и договора или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражен съд при Стопанска Асоциация град Пловдив, а когато това е невъзможно поради причина, че съгласно българското законодателство спора не може да се отнесе до арбитражен съд, тогава споровете ще бъдат отнасяни до компетентния съд в град Пловдив.

Никоя част от настоящия сайт, включително неговото авторско съдържание, в това число и настоящите Общи условия, не може да бъде възпроизвеждана, променяна или разпространявана в разрез с авторскоправното законодателство на Република България, без предварителното писмено съгласие на ТИГС ЕООД с ЕИК 206244006 като собственик на сайта в хипотезата на чл.11, чл.14, чл.93б и чл.93в от ЗАПСП. В случай на такива неправомерни действия отговорните физически или юридически лица ще бъдат подведени под съответната наказателна, гражданска и административна отговорност и ще дължат обезщетение за нанесените на дружество вреди.

Последна актуализация: 27.11.2021г.