Филтрирай резултатите
1-10 от 424
3 стр.

Видове книжовни езици. Старобългарски и новобългарски книжовен език

Терминът „книжовен език“ се появява през Възраждането. С него си служат Петко Славейков, Любен Каравелов, Христо Ботев, Марин Дринов и други...
8 стр.

Същност на правописа

Същност на правописа. Правописни принципи. Ортограма. Правописни правила...
8 стр.

Генеалогична класификация на езиците

Генеалогична класификация на езиците. Сравнително-исторически метод като средство за установяване на родство между езиците. Понятията: езиково семейство, езикова група, подгрупа. Праезик и прародина...
11 стр.

Увод в общото езикознание

Малък справочник върху основните термини в общото езикознание...
7 стр.

Актуални проблеми на училищното езиково обучение в България

Книжовният български език като средство за обучение изпълнява когнитивна функция. По този начин учениците усвояват познанията за света и човека, до които е достигнало човечеството в нашето съвремие...
6 стр.

Притежателните местоимения като част на изречението

Притежателните местоимения като част от синтаксиса, а не от морфологията. Синтактична роля на използваните притежателни местоимения в изречението...
16 стр.

Правопис. Слято, полуслято и разделно писане на думите

Правописът е система от валидни за даден език норми и правила на писането, като например писменото отбелязване на отделните думи и значимите им части (представки, корен, наставки, окончания), писането на сложни думи и др...
15 стр.

Прилагателно име

Прилагателните имена са клас от думи, с които се означават непроцесуални признаци на предмети, събития и други признаци. Семантиката на прилагателните е тясно свързана със съществителните, защото прилагателните нямат собствени референти...
7 стр.

Новите глаголи в съвременния български език

Граматичната система е сред най-трудно поддаващите се на промени със структурен характер езикови системи. За окончателното установяване на някаква сериозна трансформация в морфосинтаксиса на езика са нужни стотици години...
4 стр.

Думата и другите значещи единици

Морфемата е нечленима формално и семантично зависима значеща единица...