Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
2 стр.

Данък и данъкоподобни методи

Разработена тема за държавен изпит по "Финанси" на тема "Данък и данъкоподобни методи"....
12 стр.

Международен лизинг – същност, предимства и недостатъци

Курсовата работа има за цел да разгледа финансовия лизинг като форма на финансиране на компаниите в международната търговия, като се представи същността на лизинга като се направи анализ на видовете лизинг и предимствата и недостатъците му....
8 стр.

Функции на парите

Курсова по Основи на финансите на тема Функции на парите за 3-ти семестър във ВУАРР филиал Велико трново...
10 стр.

Облигации и акции

Облигацията е документ за дълг, т.е. за предоставена парична сума на кредит от притежателя на облигацията на нейния издател (емитент). Облигацията е вид ценна книга на кредитора, и като такава е с предварително фиксиран постоянен доход под формата на купо
16 стр.

Световна седмица на парите

Материалът е подготвен по повод световната седмица на парите и е представен пред група за занимания по интереси....
30 стр.

БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА

БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА същност характеристика принципи и видове...
18 стр.

Въведение в публичните финанси

Въведение в публичните финанси- дефиниция, същност, участници, публичен сектор и т.н....
21 стр.

Въведение във финансовия сектор

Реален и финансов сектор на икономиката. Структура на финансовия сектор. Типология на финансовите пазари. Видове финансови посредници: сравнителни характеристики. Тенденции в развитието на финансовите системи...
21 стр.

Бюджет, планиране и финансиране в образованието

Развитието и трансформациите в системата на училищното и предучилищното образование в България в последното десетилетие оказаха съществено влияние върху основите на организацията и управлението на училището...
10 стр.

Времева стойност на парите. Бъдеща и настояща стойност

Всички финансови решения са свързани с получаването и плащането на парични суми в различни моменти от времето. За да се прецени дали едно финансово решение е изгодно трябва да се сравнят сумите, които се плащат при него...