Филтрирай резултатите
1-10 от 299
30 стр.

Одит- същност и видове

В презентацията са представени същността и видовете одит, историческото развитие на одита и МОС....
72 стр.

Независим финансов одит

Целта на одитора при използването на процедури за потвърждения от външни източници е да разработи и изпълни такива процедури, че да получи съответстващи и надеждни одиторски доказателства...
6 стр.

Същност и обхват на одита

Същност, цел и обхват на одиторската дейност. Историческо развитие на одита...
11 стр.

Програма за одит на стоково-материалните запаси

Програма за одит на стоково-материалните запаси на „Водоснабдяване-Дунав ЕООД“ гр.Разград...
15 стр.

Планиране на одита

Планирането на одита включва определяне на общата одиторска стратегия за ангажимента и разработването на план на одита. Чрез одиторската стратегия се излагат обхватът, времето на изпълнение и насоката на одита...
27 стр.

Одит - общи характеристики

Одитът е независима проверка, в резултат на която се формира мнение за верността и обективността на определени данни...
9 стр.

Международният форум на независимите одитни регулатори

Форумът е създаден в Париж през 2006 г. от независими одиторски регулатори от 18 юрисдикции. IFIAR нараства до 54 членове по целия свят. Групата назначава за първи председател Джефри Луси...
10 стр.

Годишно планиране при вътрешния одит

Вътрешният одит може да се дефинира като независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултации, която е предназначена да допринася за добавянето на стойност и подобряване на дейността на организацията...
7 стр.

характеристика на мониторинга

курсова по одит на средства от ЕС. ХАРАКТЕРИСТИКА НА МОНИТОРИНГА В ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС
14 стр.

Вътрешен одит на "Нестле България" АД

Системата за вътрешен контрол е уникална за всяка организация. Компаниите и техните и техните потребности от одит се различават според отрасъла, в който оперират големината на бизнеса, организационната култура и философия...