Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
7 стр.

Изследване на мнението на родителите от онлайн обучението

Цел на анкетното проучване - Изследване на мнението на родителите от онлайн обучението. Модул описателна статистика на база анкетата. Модул Статистически анализ и заключения...
12 стр.

Статистика на сключените бракове в област Пазарджик

Днес статистическите методи се използват в почти всички сфери на човешката дейност - медицина, икономика, естествени науки, в социалните и поведенческите науки, както и в управленските науки...
15 стр.

Групиране на данни

Статистиката е дисциплина, която се занимава със събирането, организирането, анализа и интерпретацията и представянето на данни...
44 стр.

Статистика

Разбирането на статистиката. Възможност и основен фактор за провеждане на самостоятелни изследвания. Изучаване на статистика. Развитие на аналитично и критично мислене...
37 стр.

Специфика на статистическите изследвания

Целта на всяко статистическо изследване е опознаване на явленията от действителността - оценка на състояние, факторни влияния, динамика, предвиждане на бъдещо развитие...
3 стр.

Моменти, асиметрия и ексцес

Моментите са обобщаващи характеристики на разпределението на случайната величина. Те биват начални и централни...
9 стр.

Визуализиране на статистическата информация

Стилизираният графичен образ визуализира обобщените резултатите от дадено статистическо изследване или извършен анализ. Той представлява алтернативен начин за представяне на дадена информация...
10 стр.

Курсов проект по статистика

В материала са представени курсови задачи по статистика с техните решения...
2 стр.

Методи за оценка на сезонните колебания

Статистическите методи за изследване на сезонността дават възможност да се определи развитието на изследването явление под влияние само на сезонните причини и да се елиминира действието на всички останали фактори...
6 стр.

Бизнес статистика

Описана е познавателната задача на статистическото оценяване, видове оценки, как и от какво се определят интервалните оценки, свойства, удовлетворяващи оценките, решение на задача...