Филтрирай резултатите
1-10 от 340
11 стр.

Електрообзавеждане на кранове

"Товароподемен кран" е машина с циклично действие, предназначена за повдигане и преместване на товар в пространството, окачен с помощта на кука или други товарозахващащи органи...
15 стр.

Автономни инвертори

Автономните инвертори са преобразователи DC/AC с вход за постоянен ток и изход за променлив. Те се делят на зависими и независими (автономни). Изходът на зависимия инвертор е включен в мрежа, в която работят и други източници на променливотокова енергия.
25 стр.

Проблеми при експлоатацията на електромобили и електростанции

Рискове, породени от експлоатацията на електромобили и зарядните им станции...
34 стр.

Проектиране на електроснабдителна система на промишлено предприятие

В проекта е изпълнено електроснабдяване на предприятие и по точно на стругов участък. Високо напрежение постъпва на територията на предприятието до ГПП (главна понижаваща подстанция)...
47 стр.

Проектиране на двустъпален цилиндричен закрит редуктор

При постоянен въртящ момент на входа на задвижваното устройство и постоянна ъглова скорост мощността на изходящия (работен) вал на редуктора се пресмята по формула...
7 стр.

Измерване на сила

Уредите и устройствата, които се използват за измерване на сили се наричат динамометри. Основно изискване към тези преобразуватели е малко преместване на изпълнителния им орган...
68 стр.

Управление на асинхронни електрозадвижвания

Развитието на управлението на асинхронните двигатели (АД) доведе до елиминирането на датчиците на скорост от вала на машините без влошаване на динамичните характеристики на управлението...
21 стр.

Кондензатори

Кондензаторът е система от два проводника, наречени електроди, разположени на малко разстояние един от друг. Между тях има непроводяща среда (въздух, течен или твърд диелектрик)...
20 стр.

Основни логически схеми

Операциите, които се извършват в цифровите устройства за автоматично управление, имат логически характер...
9 стр.

Примерни задачи за изпит по "Електрически измервания"

С електромеханичен волтметър с номинален брой скални деления 120 дел. и номинален обхват 30 v, е извършено измерване на напрежение с истинска (действителна) стойност 11,5 v...