Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
19 стр.

Реален сектор

Реалният сектор е съставен от частните национални нефинансови предприятия (подсектор на сектор„Нефинансови предприятия“), сектор „Домакинства” и сектор „Нетърговски организации, обслужващи домакинствата“.
15 стр.

Общо равновесие на стоковия и паричния пазар

Лихвен процент и разходно равновесие. Влияние на промените в паричното предлагане и реалния БВП. Други трансмисионни механизми...
24 стр.

Икономически цикъл

Същност и фази на икономическия цикъл. Причини за цикличното развитие на икономиката. Цикличното развитие и промените в съвкупното търсене и съвкупното предлагане...
15 стр.

Видове данъчни системи. Тенденции в развитието на съвременните данъчни системи

Данъчните плащания и бюджетни разходи спадат към средствата на фискалната политика, чрез които правителството регулира деловата активност...
22 стр.

Инфлация - определение и измерване. Видове инфлация

Думата "инфлация" произлиза от медицинския термин „inflatio”, с който се обозначава нарастването на раковите клетки. Самата дума "инфлация" означава нарастване на цените на стоките и услугите, в резултат на което се намалява покупателната стойност...
103 стр.

Теория на производството и фирменото предлагане

Фирмено предлагане на пазара. Производствен процес. Производството в дългосрочна перспектива. Мащаб на производството...
15 стр.

Въведение в макроикономиката

Предмет и обект на макроикономическата теория. Основни понятия в макроикономиката. Методика на макроикономиката...
2 стр.

Анекс към Договор

Анекс/допълнително споразумение към вече съществуващ Договор. Договор свързан с покупко/продажба на стоки за строителството.
6 стр.

Съвкупно търсене, съвкупно предлагане и макроикономическо равновесие

Съвкупното търсене представлява връзката между количеството търсен БВП и равнището на цените, измерено чрез дефлатора на БВП при равни други условия...
16 стр.

Същност и управление на държавния дълг

Функционирането на световната икономика е белязано от периодичното изостряне на дълговия проблем, който от структурен и външноикономически се превръща в проблем на теорията и практиката на макроикономическото регулиране...