Филтрирай резултатите
1-10 от 104
14 стр.

Токсичност при лечение с антинеопластични средства

Нежелани ефекти и токсичност при лечение с с антинеопластични средства за таргетна терапия (включително моноклонални антитела и други)...
12 стр.

Алкохолизъм

Алкохолът и алкохолните напитки. Злоупотреба, влияние, наркотик. Психоактивно вещество. Дезинфекция. Приложение в медицината, промишлеността и науката...
12 стр.

Влияние на арсена за човешкия организъм

Влияние на токсични вещества, тежки метали в организма на човека. Влияние, източници...
2 стр.

Естествени защитни системи на организма

Вредните вещества на ос формират две основни групи: нискомолекулни неорг. или органични ксенобиотици (чужди за организма в-ва) и високомолекулни ксенобиотици – белтъци, полизахариди или др. сложни с-я като вируси и бактерии...
7 стр.

Токсикология на циановодород

Подходяща за 2 курс студенти по медицина. Съкратена информация относно токсикологията на циановодорода - включваща какво е циановодород и негови производни...
38 стр.

Токсикология

Лекции по токсикология за студентите по ветеринарна медицина...
2 стр.

Нежелани лекарствени ефекти

Отдалечени токсични ефекти, интоксикация с лекарства, канцерогенност, мутагенност, имунотоксичност...
14 стр.

Полихлорирани бифенили и диоксини

Полихлорирани бифенили и диоксини. Токсичност. Метаболизъм в човека...
1 стр.

Тератогенни вещества и рискови категории лекарства при бременност. Отсрочена токсичност и нежелани лекарствени реакции тип D – репродуктивна токсичност и тератогенеза

Тератогенеза е процес на увреждане на ембриона или плода в резултат на токсично (вредно) въздействие от различни вещества (тератогени). Проявява се с аномалии в развитието на плода или на новороденото...
5 стр.

Отрицателните ефекти върху човешкия организъм - хероин

Хероинът е полусинтетично производно на опиума, създадено от немската фармацевтична фирма Байер като болкоуспокояващо средство. Той се извлича от растението олиев мак...